Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné pro rok 2022

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodní společností Afro-onzi Leather s.r.o. pro rok 2022.

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Afro-onzi Leather s.r.o. se sídlem Jihlavská 3601, Havlíčkův Brod 580 01, IČ: 030 28 534, zapsané v obchodním rejstříku v oddíle C., vložka 33677 u rejstříkového soudu v Hradci Králové a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 Je-li smluvní stranou (Kupujícím) spotřebitel, (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. (dále jen „ObčZ“), zejména také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

 Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ObčZ.

 Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí ObčZ.

  Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, o poskytnutí služby, případně jiné smlouvy dle ObčZ, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající/ provozovatel internetového obchodu je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 Uživatel je každá osoba, která navštíví internetové stránky https://www.afronatur.cz.

Uživatelský účet:

Při registraci na webové stránce www.afronatur.cz , může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v registraci je kupující, návštěvník této webové stránky při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím, návštěvníkem  této webové stránky,  jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Přihlášení k registraci kupujícího, návštěvníka na webové stránce www.afronatur.cz jej nezavazuje k odběru zasílaných novinek. Zasílání novinek může kupující, návštěvník kdykoli zrušit.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Uživatele, pokud podstatným způsobem porušil tyto VOP, popř. právní předpisy, nebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

 Veškeré osobní údaje kupujících, které budou prodávajícímu svěřené, nebudou bez souhlasu subjektů, které tyto údaje poskytly, poskytnuty třetím osobám, s výjimkou České pošty, s.p., a dalším smluvním přepravcům, kteří zajišťují doručení zboží, a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

 • splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím

 • nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu, údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb, a také vpřípadech, kdy to vyžadují zvláštní právní předpisy.

Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží: jména a příjmení, adresu kupujícího, dodací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

 Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Po potvrzení příslušným tlačítkem bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

 Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího (dále jen "akceptace").

 Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je Prodávající, pracovník výdejního místa či přepravce pověřený dodáním zboží Kupujícímu oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty. K zaznamenání osobního údaje způsobem uvedeným v předchozí větě a k jeho uchování po dobu šesti měsíců od data převzetí zboží dává Kupující výslovně Prodávajícímu jakožto správci, svůj souhlas. Zároveň Kupující bere na vědomí, že má práva dle zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, a další práva.

V případě pochybností o dodržování práv má Kupující právo obrátit se na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 Ceny uvedené na webových stránkách https://www.afronatur.cz/ jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit v závislosti na způsobu zvolené dopravy a váhy, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Prodávající není plátcem DPH.  Afronatur si vyhrazuje právo na změnu ceny po předchozím písemném upozornění zákazníka, pokud dojde k podstatné změně směnného kurzu měny EUR nebo USD nebo v nákladech.

Pokud bude objednáno zboží, které se bude lišit od zboží uvedeného na webových stránkách https://www.afronatur.cz/ (zboží na zakázku), bude cena stanovena na základě kalkulace.

Pokud bude objednáno zboží uvedené na webových stránkách https://www.afronatur.cz/ (zboží na zakázku) i zboží na základě vzájemné dohody, které se bude lišit od zboží na  webových stránkách https://www.afronatur.cz/ (zboží na zakázku), bude cena stanovena na základě kalkulace a proběhne zálohová faktura až do výše 50% z celkové ceny, na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím .

 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako účetní doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v katalogu zboží u každého výrobku s tím, že se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží. V případě, že takové zboží není již k dispozici, Prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy Prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

Pokud bude objednáno zboží, které se bude lišit od zboží uvedeného na webových stránkách https://www.afronatur.cz/ (zboží na zakázku), bude dodací lhůta stanovena po ověření u výrobce.

 Zboží je dodáváno smluvním přepravcem zpravidla Českou poštu (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD CZ, DHL, úloženkou, zásilkovnou, InPost, In time spedice, nebo , s.p. v pracovních dnech.)

Prodávající účtuje v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi poplatky dle aktuálních ceníků přepravců.

 ZPŮSOB PLATBY - Přehled možných způsobů úhrad zboží.

A, na dobírku (odesíláme zpravidla společností DPD, DHL, úloženka, zásilkovna, Českou poštou s.p.)

B, platba převodem

C, platba v hotovosti (při osobním převzetí)  

Kupující, který je spotřebitelem, je povinen řádně doručenou nepoškozenou zásilku se zbožím od přepravce řádně převzít. Jeví-li však zásilka zasílaná prostřednictvím přepravce (včetně zásilek zasílaných prostřednictvím DPD, DHL, úloženkou, zásilkovnou nebo České pošty s.p.) známky zjevného poškození, je Kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a vrátit ji přepravci. Neučiní-li tak, není oprávněn namítat poškození zboží při přepravě a má se za to, že zásilka byla doručena Kupujícímu nepoškozená. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura slouží zároveň i jako účetní doklad a je přiložena v označeném balíku.

 Stejně postupuje kupující, který není spotřebitelem.

 Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, reklamovat nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží, aby tím umožnil Prodávajícímu bezodkladné uplatnění nároků z vadně provedené přepravy zboží vůči přepravci. Nevyrozumí-li Kupující Prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, má se za to, že zboží při převzetí Kupujícím bylo nepoškozené.

 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zboží v době 12 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Pro výrobky, u nichž je uvedeno, že jsou použité nebo repasované, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 6 měsíců od převzetí věci Kupujícím.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.

 Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • Zboží bylo používáno v rozporu s návodem k použití nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,
 • zboží je mechanicky poškozeno,
 • vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu.

Dále se odpovědnost Prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • má-li Kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním,
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

 Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností Kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.

 V případě výskytu vady, za kterou Prodávající odpovídá, má Kupující právo uplatnit reklamaci na mailovou adresu: afronatur@gmail.com nebo písemně na adrese: Andrea Běloušková, Afronatur, Na Spravedlnosti 3017, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01. Reklamaci je kupující povinen uplatnit písemně s konkrétním udáním důvodů pro reklamaci.

 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat mailové nebo písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří měsíců ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na jiné lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se jedná o vadu, za kterou Prodávající odpovídá uplatněnou v době 12 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost Kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka.
 • že Kupující koupil výrobek od Prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení zboží prokazujícím nákup reklamovaného zboží u Prodávajícího;
 • že je výrobek vadný; za tím účelem Kupující předloží vadný výrobek Prodávajícímu. Termín a místo předání bude dohodnuto.
 • že reklamace je uplatněna písemně.

 Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.

 Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.

 Právo odstoupit od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem a uzavřel s Prodávajícím smlouvu prostřednictvím https://www.afronatur.cz/, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od:

 • Data uzavření kupní smlouvy. To však neplatí v případě smlouvy o dodání zboží, které bude vyrobeno na zakázku. Kupující tímto bere na vědomí upozornění Prodávajícího, že v takovém případě nemá Kupující právo na odstoupení od smlouvy
 • Data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (ne však dopravce) převezme zboží.

 Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží.

Pro případ uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí tak učinit spotřebitel prostřednictvím oznámení odeslaného na e-mail prodávajícího afronatur@gmail.com nebo dopisem odeslaným na adresu Andrea Běloušková, Na Spravedlnosti 3017, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01 a písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky nebo čísla faktury (účetního dokladu), data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

 Pro odstoupení od smlouvy lze použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však podmínkou.

 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení mailem o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím stanovené lhůty na afronatur@gmail.com.

 V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu odstoupení od smlouvy. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Za takovou informaci děkujeme.

 V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy s Prodávajícím vrátí Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy všechny platby, které od něho obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím).

 Platba Prodávajícím bude zpravidla vrácena shodným způsobem, jakým byla od Kupujícího přijata, nedohodnou-li se Prodávající a Kupující jinak. S vrácením platby může Prodávající počkat do té doby, než mu bude zboží vráceno.

 a) Zpětné převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle na adresu Afronatur, Na Spravedlnosti 3017, Havlíčkův Brod, PSČ: 580 01. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží zašle zpět před uplynutím 14 dnů.

 Zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nemusí být Prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.

 V případě, že Kupující využije právo na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu, je povinen zboží vrátit pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím, a to tak, aby na něm nevznikla škoda. Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti poškození a znehodnocení.

 b) Náklady spojené s převzetím zboží

Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět Prodávajícímu.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1837 ObčZ.

 V případě, že se spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy https://www.afronatur.cz/ nebo telefonního kontaktu +420775169744 v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Prodávající, společnost Afro-onzi Leather s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu https://www.afronatur.cz/, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://www.afronatur.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.